You are not logged in. (Login)
Skip Main MenuSkip LoginSkip Online Users

Online Users

(last 5 minutes)
None

ข่าวและประกาศ

รูปสมัยยังหนุ่มๆ ครับ
ให้นักศึกษาสมัครสมาชิกเพื่อเข้าใช้งานระบบ E-Learning
by อ.นราศักดิ์ ภูผายาง - Tuesday, 8 March 2011, 03:18 PM
 

นักศึกษาที่ประสงค์จะเข้าใช้ระบบ E-Learning ให้ทำการสมัครสมาชิกก่อน จึงจะเข้าใช้งานระบบได้

โดยนักศึกษาจะต้องยืนยันการสมัครสมาชิกผ่านทางอีเมล์ด้วยตัวเองก่อน


Course categories


Available Courses

 • ความรู้เกี่ยวกับระบบ รูปแบบของระบบสารสนเทศ การพัฒนาระบบสารสนเทศ การวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ระบบ แผนการไหลของข้อมูล แบบจำลองข้อมูล พจนานุกรมข้อมูล การอธิบายการประมวลผล การออกแบบฐานข้อมูลในระดับตรรกะและระดับกายภาพ การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ การทดสอบระบบ การนำระบบไปใช้งาน การจัดทำเอกสาร การวัดและประเมินผลระบบ การดูแลและบำรุงรักษาระบบ กรณีศึกษา
 • ปฏิบัติการระบบเครือข่าย เพื่อเสริมสร้างการนำความรู้และหลักการจากวิชา 4122103
  การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ไปปฏิบัติ เช่น การออกแบบ การติดตั้ง การตรวจสอบ และการใช้อุปกรณ์ตรวจจับค่าต่างๆในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

 • 4122205 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 (Computer Programming 2) 3(3-2-4)
  เงื่อนไขของรายวิชา : 4122202 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1

  เทคนิคการเขียนโปรแกรมขั้นสูง การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อใช้งานในองค์กร การประมวลผลข้อมูลชนิดต่างๆ ฐานข้อมูล การค้น แฟ้มข้อมูล การเรียงลำดับข้อมูลภายในและภายนอกหน่วยความจำหลัก การผสาน โครงสร้างข้อมูลเบื้องต้น การเรียกซ้ำ หลักการและแนวคิดของการโปรแกรมเชิงวัตถุ และดีไซน์แพ็ทเทิร์น

 • 4092101 คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง (Discrete Mathematics) 3(3-0-6)

  ตรรกวิทยาเบื้องต้น ข้อพิสูจน์เชิงอุปนัย ระบบจำนวนภินทนะ การจัดหมู่เบื้องต้น สมการเชิงอนุพันธ์ ความน่าจะเป็นแบบเชิงภินทนะ ทฤษฏีกราฟมูลฐาน ต้นไม้แบบทอดข้าม วิถี วงกลม เมตริกของกราฟ โครงสร้างเชิงพีชคณิตบางแบบ

 • 4123116 เว็บเทคโนโลยี (Web Technology) 3(3-0-6)

  ความรู้พื้นฐานของเสิร์ชเอนจิน การพัฒนาเสิร์ชเอนจิน โรบอท และอินเด็กซ์เสริฟเวอร์ เว็บเสริฟเวอร์ แอพพลิเคชันเสริฟเวอร์ เว็บแคชชิง ระบบเว็บเบสออนไลน์ทรานแซคชัน เทคโนโลยีและมาตรฐานที่ใช้กับเว็บเซอร์วิส XML การทำเหมืองข้อมูลบนเว็บ การพัฒนาเทคโนโลยีและแอพพลิเคชันบนเว็บในอนาคต
 • 4123211 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอินเทอร์เน็ต (Internet Application Development) 3(3-0-6)
  เงื่อนไขของรายวิชา: 4123103 การจัดการฐานข้อมูล หรือเรียนพร้อมกัน

  ความสำคัญ องค์ประกอบ และสถาปัตยกรรมของการเขียนโปรแกรมบนบราวเซอร์ การสร้างเว็บเพจ การเขียนโปรแกรมบนบราวเซอร์แบบต่างๆ การเรียกใช้งานออบเจ็กต์ต่างๆ วิธีการหาข้อผิดพลาดและการแก้ไขข้อผิดพลาด การประยุกต์ใช้งานกับฐานข้อมูล การจัดการระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล การประยุกต์การเขียนโปรแกรมบนบราวเซอร์สำหรับงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • 4123103 ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System) 3(3-0-6)
  เงื่อนไขของรายวิชา:
  4122106 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึม

  ความรู้เกี่ยวกับฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมฐานข้อมูล เทคนิคการควบคุมการเข้าถึงพร้อมๆ กันของผู้ใช้หลายๆ คน ระบบความปลอดภัยฐานข้อมูล การคืนสภาพของฐานข้อมูลเมื่อเกิดความเสียหาย การออกแบบฐานข้อมูล การประยุกต์ใช้ระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ผ่านเว็บเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบฐานข้อมูล
 • 4112102 วิธีการทางสถิติทั่วไป (General Statistical Methods) 3(3-0-6)

  มโนมติพื้นฐานของสถิติ สถิติพรรณนา วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การแจกแจงความน่าจะเป็น การสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่า และการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การทดสอบภาวะอิสระ โดยการทดสอบไคสแคว์ การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์แบบธรรมดา การนำสถิติไปใช้ในการวิจัย โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
 • 4122106 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
  Data Structures and Algorithms
  เงื่อนไขของรายวิชา: 4122201 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1


  โครงสร้างข้อมูลแบบสถิต และแบบพลวัต ขั้นตอนวิธี การกำหนดโครงสร้างแบบอาร์เรย์และแบบพอยน์เตอร์ โครงสร้างข้อมูลแบบลิงค์ลิสต์ กองซ้อน คิว ต้นไม้ กราฟ การจัดการแฟ้มข้อมูลแบบต่างๆ การเรียงลำดับข้อมูล การค้นหาข้อมูล และการประยุกต์ใช้โครงสร้างข้อมูล และขั้นตอนวิธีสำหรับงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • 4091103 คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6)
  Mathematics for Science

  ลิมิตและความต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์และอินทิกรัลของฟังก์ชันพีชคณิต ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ฟังก์ชันชี้กำลัง เทคนิคของการอินติเกรต ลำดับอนุกรมและการประยุกต์
 • 4124112 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
  Decision Support Systems
  เงื่อนไขของรายวิชา: 4123105 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ หรือเรียนพร้อมกัน

  หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ทฤษฏีการตัดสินใจ กระบวนการตัดสินใจ ชนิดของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ การสำรวจ การออกแบบ การแปลงปัญหา และการพัฒนาระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการตัดสินใจ การวิเคราะห์และการตัดสินใจภายใต้สภาวการณ์ต่างๆ กรณีศึกษา
 • 4124302 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
  Information Technology Project 2
  เงื่อนไขของรายวิชา: 4123308 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1

  โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 เป็นการดำเนินงานพัฒนาโครงงานจนกระทั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยมีการจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์พร้อมการนำเสนอผลงาน
 • 4122202 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 (Computer Programming 1) 3(2-2-4)
  เงื่อนไขของรายวิชา: 4121101 ความรู้พื้นฐานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือเรียนพร้อมกัน

  ความรู้พื้นฐานด้านการเขียนคอมพิวเตอร์โปรแกรม หลักการของภาษาคอมพิวเตอร์ที่สนับสนุนรูปแบบการเขียนโปรแกรม การประมวลผลข้อมูล การแก้ปัญหาและการพัฒนาอัลกอริธึม การคิดเชิงตรรกะ กระบวนคำสั่ง ฟังก์ชัน การส่งผ่านพารามิเตอร์ ประเภทของข้อมูล โครงสร้างข้อมูลพื้นฐาน ตัวแปร โครงสร้างควบคุม การนำเข้า/การส่งออก แนวคิดการเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้างและการจัดทำเอกสาร ผังควบคุม การทดสอบ และการแก้ที่ผิดในโปรแกรม
 • กฎหมายลิขสิทธิ์และจริยธรรมในวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์และสินทรัพย์ทางปัญญา ผลกระทบด้านลบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่อสังคม ความรับผิดชอบต่อสังคม การศึกษาเฉพาะกรณีในสาขาวิชาชีพ
 • โครงสร้างข้อมูลแบบสถิต และแบบพลวัต ขั้นตอนวิธี การกำหนดโครงสร้างแบบอาร์เรย์ และแบบพอยต์เตอร์ โครงสร้างข้อมูลแบบลิงค์ลิสต์ กองซ้อน คิวต้นไม้ กราฟ การจัดการแฟ้มข้อมูล แบบต่างๆ การเรียงลำดับข้อมูล การค้นหาข้อมูล และการประยุกต์ใช้โครงสร้างข้อมูล และขั้นตอนวิธีสำหรับงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • 4092101 คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง (Discrete Mathematics) 3(3-0-6)

  ตรรกวิทยาเบื้องต้น ข้อพิสูจน์เชิงอุปนัย ระบบจำนวนภินทนะ การจัดหมู่เบื้องต้น สมการเชิงอนุพันธ์ ความน่าจะเป็นแบบเชิงภินทนะ ทฤษฏีกราฟมูลฐาน ต้นไม้แบบทอดข้าม วิถี วงกลม เมตริกของกราฟ โครงสร้างเชิงพีชคณิตบางแบบ

 • IT304 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

  โครงสร้างของระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการ แนวความคิดและการออกแบบ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ เทคนิคการประมวลผลข้อมูลตามความต้องการของ องค์กร การจัดหาเทคโนโลยีทั้งทาง ด้านฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ การจัดจ้างและพัฒนาบุคลากรทางด้านสารสนเทศ การนำเทคโนโลยีสารสนเทศและ โทรคมนาคมเข้ามาประยุกต์ใช้ในองค์กร

 • IT307 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  (Information and Communication Technology
  Seminar)

  การสัมมนาตามหัวข้อที่กำหนด กรณีศึกษา โครงงานที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีในการพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาให้คำแนะนำ

 • IT308 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
  (Information Technology Project 1)

  ฝึกให้นักศึกษาได้นำความรู้ที่ได้เรียนมาพัฒนาให้ได้ชิ้นงานที่ใช้งานได้จริง โครงงานอาจจะเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาระบบ หรือเป็นการศึกษาค้นคว้าและพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยนักศึกษาจะต้องรายงานความก้าวหน้าของงานต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเป็นระยะๆ และต้องจัดทำรายงานความก้าวหน้าของโครงงาน และนำเสนอผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาต่อในวิชาโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
 • เทคนิคการเขียนโปรแกรมขั้นสูง การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อใช้งานในองค์กร

 • BC204/3602204 หลักการเขียนโปรแกรม

  Principles of Programming


  ปัญหาเชิงโปรแกรม ขั้นตอนวิธีในการแก้ปัญหาเชิงโปรแกรม การควบคุม การไหลของขั้นตอนวิธี การเขียนผังงาน การเขียนโปรแกรมจากขั้นตอนวิธีการควบคุมโปรแกรมแบบลำดับ แบบเลือก แบบวนซ้ำ การกำหนดตัวแปร การแบ่งโปรแกรมเป็นโมดูล การทดสอบโปรแกรมและแก้ไขข้อผิดพลาด ศึกษาการเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ ภาษาใดภาษาหนึ่ง ศึกษางานวิจัยในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการเขียนโปรแกรม
 • BC403 สัมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  (Business
  Computer Seminar)

  นักศึกษาทุกคนจะต้องนำเสนอและบรรยายผลงานของตนเอง โดยทุกคนต้องศึกษาเรียนรู้ในหัวข้อของคอมพิวเตอร์เข้าไปมีบทบาทหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่มีความสำคัญและเป็นที่น่าสนใจและกำลังได้รับความนิยมของสังคม อาจจะเป็นผลงานวิจัย ประสบการณ์ หรือเกิดจากขณะที่ฝึกงานกับหน่วยงานอื่นๆ โดยนักศึกษาเสอหัวข้อและได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนก่อน

 • BC202 การจัดการทรัพยากรคอมพิวเตอร์
  (Management of Computer Resources)

  ศึกษาการจัดการทรัพยากรคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสม ประกอบด้วยการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การวางแผนด้านการประมวลผลข้อมูลและการวัดผล หน้าที่การทำงานของการจัดทรัพยากรคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่ากับการลงทุน
 • BC302 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
  (System Analysis and Design: SAD)

  ศึกษาวิเคราะห์ระบบ ระบบการจัดการและระบบข้อมูลเพื่อการจัดการ ศึกษาความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ แนวทางและวิธีการในการวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ การศึกษาการทำงานและการพิจารณาปัญหาของระบบงาน การกำหนดความต้องการของผู้ใช้ด้านระบบการประเมินทางเลือกต่างๆ ของวิธีการแก้ไขปัญหา เพื่อจะได้วิธีการที่เหมาะสมที่สุดในการแก้ไขปัญหา การใช้เครื่องมือต่างๆ ในการวิเคราะห์ระบบงานและการเสนอวิธีการแก้ไขปัญหา หลักการตัดสินใจขั้นปฏิบัติการ ขั้นวางแผนและขั้นนโยบาย การจัดขั้นตอนต่างๆ ของระบสารสนเทศ เครื่องมือวิเคราะห์ขั้นพื้นฐาน การกำหนดความต้องการของระบบสารสนเทศ การพิจารณาระบบสารสนเทศที่คุ้มค่า การนำหลักการของระบบมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบ
 • CT 105 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
  (Computer and Information Technology for Nurses)


  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการพยาบาลองค์ประกอบและหน้าที่คอมพิวเตอร์ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ประมวลผลข้อมูล การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ทางการพยาบาล

esu e-learning
Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 Today Friday, 31 October 31